Sanejaments

La instal·lació de sanejament és l’encarregada de la canalització dels residus originats en banys, cuines, embornals, entre d’altres, i transportar fins a una fossa sèptica o cap a la xarxa de clavegueram, també inclou la canalització de les aigües pluvials.

A continuació es nomenen els serveis que CLIMASIP ofereix en aquest tipus d’instal·lacions:

 • Instal·lació, reforma, reparació i manteniment
 • Canonades per a desguassos de tot tipus
 • Baixants per a banys, lavabos, cuines, locals…
 • Arquetes, sifons, embornals, preses de registre…
 • Canonades de drenatges
 • Canals i baixants de aigües pluvials
 • Fosses sèptiques
 • Tractaments químics per fosses sèptiques (antiolors i descomposició)
 • Reparació de goteres en canonades i unions
 • Reparació i substitució de sifons
 • Desembussos de canonades i neteja d’arquetes sifòniques
 • Inspecció de fuites i embussos mitjançant vídeo càmera
 • Estudis i projectes
 • Reforma i / o ampliació d’instal·lacions existents
 • Localització i reparació d’avaries

Demana el teu pressupost!

Pot demanar pressupost sense cap tipus de compromís!